Welcome to Rax interdiagnostic

 • Global standard : ISO9001:2008, ISO27001


  Rely on quality system for internal operation to archieve best performance
 • Mobile Checkup management


  Onsite sample collection sample and order entry working with mobile unit including user defined result interpretation rule
 • Software development


  New product development process start from market requirement plus competitive edge feature through software process development
 • Querator : Phlebotomy management


  Effective phlebotomy services are the first step to providing quality pathology tests

News & Event

 • การจัดงานประชุม Laboratory Automation Forum 2014

  วันที่ 28-29 มีนาคม 2557  มีการจัดงานประชุม Laboratory Automation Forum 2014 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งคุณเกษม บุญมั่น (Software business director) บริษัท แร็กซ์ อินเตอร์ไดนอสติค จำกัด จะร่วมบรรยายในหัวข้อ Quality of Phlebotomy Room Management

 • Firewall

  ในปัจจุบันการทำงานต่างๆมีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งาน Website การรับส่งอีเมล์ หรือการใช้บริการระบบงานต่างๆ จากภายนอก  ซึ่งทำให้ มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกขโมยข้อมูล หรือทำลายระบบงานที่เราใช้งานอยู่ เราจึงต้องมีระบบที่จะเข้ามาช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ Firewall คือระบบที่เอาไว้ป้องกันอันตรายจาก internet หรือจาก Network ภายนอก โดย firewall จะทำหน้าที่ ตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าถึงข้อมูล และควบคุมระบบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายนอก โดยเราสามารถกำหนดว่าข้อมูลนั้นๆ อนุญาตให้ใครเข้าถึงได้บ้าง หากเป็นผู้บุกรุกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้

 • Microsoftหยุดการสนับสนุนและการให้บริการ Windows XP

  Microsoft ได้ประกาศแจ้งเตือนลูกค้าถึงเรื่อง Microsoft จะหยุดการสนับสนุนและการให้บริการ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งจะมีมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 นี้เป็นต้นไปค่ะ  โดยทางไมโครซอฟท์ได้ให้รายละเอียดว่าจะหยุดการอัปเดทระบบรักษาความปลอดภัย การซ่อมแซมระบบ  หยุดให้บริการด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ และจะไม่มีการอัปเดทข้อมูลด้านเทคนิคผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับอัปเดทข้อมูลต่าง ที่จะสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัสอันตราย สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะใช้งาน Windows XP กันต่อ หรือจะ upgrade เป็น version ใหม่

 
 

Recent Posts

 

What Clients Say

 
 
 

Our Clients

 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat