Welcome to Rax interdiagnostic

 • Global standard : ISO9001:2008, ISO27001


  Rely on quality system for internal operation to archieve best performance
 • Mobile Checkup management


  Onsite sample collection sample and order entry working with mobile unit including user defined result interpretation rule
 • Software development


  New product development process start from market requirement plus competitive edge feature through software process development
 • Querator : Phlebotomy management


  Effective phlebotomy services are the first step to providing quality pathology tests

News & Event

 • RAX Mobile Checkup 3.0

              โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0 เป็นโปรแกรมสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูล และตอบสนองกับการทำงานด้านการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลของพนักงานผู้เข้ารับการตรวจ และข้อมูลผลการตรวจที่มากมาย ทำให้เกิดการรายงานผลการตรวจที่ผิดพลาดและเกิดความล่าช้า โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0 จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว และยังสามารถช่วยให้การดำเนินงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นระบบที่ใช้งานง่าย สามารถรองรับการตรวจสุขภาพได้อย่างครอบคลุมเช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจทางกายภาพโดยแพทย์, การตรวจทางด้าน X-ray และอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถทำการออกบาร์โค๊ดเพื่อระบุตัวอย่างตรวจ สามารถติดตามขั้นตอนของการทำงาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในการถ่ายโอนข้อมูลได้  

 • Critical value

                                                             การรายงานค่าวิกฤติ หมายถึง การรายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ห้องปฏิบัติการทำความตกลงกับผู้ใช้บริการให้รายงานผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย ซึ่งในระบบ LIS (LabServer version 2.7) มีการเพิ่มเติม function การรายงานค่าวิกฤตินี้ โดยมีวิธีการใช้งานง่ายๆดังนี้ค่ะ  

 • LabServer 2.7 Functions เพิ่มเติม

  LabServer 2.7 บทความก่อนหน้านี้พูดถึง functions ที่เพิ่มเติมใน LabServer 2.7 กันไปแล้ว 3 functions นะคะ วันนี้เรามาดูกันต่อค่ะ ว่ายังมีอะไรอีกบ้าง

Calendar

 Activity
 ATS
 ห้องประชุมใหญ่ RAX
 เกาหลีเหนือ
 
 
 

Recent Posts

 • RAX Mobile Checkup 3.0
  30 Jul
  30 July 2014

  RAX Mobile Checkup 3.0

              โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0
 • Critical value
  25 Jul
  25 July 2014

  Critical value

                                                            
 

What Clients Say

 
 
 

Our Clients

 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat