Blog

Rax Mobile Checkup

RexP1

โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  RAX Mobile Checkup 3.0

เป็นโปรแกรมสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูล และตอบสนองกับการทำงานด้านการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลของพนักงานผู้เข้ารับการตรวจ และข้อมูลผลการตรวจที่มากมาย ทำให้เกิดการรายงานผลการตรวจที่ผิดพลาดและเกิดความล่าช้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0 จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว และยังสามารถช่วยให้การดำเนินงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นระบบที่ใช้งานง่าย สามารถรองรับการตรวจสุขภาพได้อย่างครอบคลุมเช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจทางกายภาพโดยแพทย์, การตรวจทางด้าน  X-ray และอื่นๆ   อีกทั้งยังสามารถทำการออกบาร์โค๊ดเพื่อระบุตัวอย่างตรวจ สามารถติดตามขั้นตอนของการทำงาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในการถ่ายโอนข้อมูลได้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat