Archive for category: Uncategorized

RAX Checkpoint

โปรแกรมสั่งตรวจและรายงานผลแลปออนไลน์ สำหรับห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่โรงพยาบาลเครือข่ายหรือแลปเอกชน  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นเป็นหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญ มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วยจากสิ่งส่งตรวจ และนำผลตรวจไปประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ผู้รับบริการได้แก่ แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและได้ผลถูกต้อง แม่นยำจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

Read more

 
 
 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat