Blog

RAX Mobile Checkup 3.0

Picture1

            โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0 เป็นโปรแกรมสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูล และตอบสนองกับการทำงานด้านการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลของพนักงานผู้เข้ารับการตรวจ และข้อมูลผลการตรวจที่มากมาย ทำให้เกิดการรายงานผลการตรวจที่ผิดพลาดและเกิดความล่าช้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ RAX Mobile Checkup 3.0 จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว และยังสามารถช่วยให้การดำเนินงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นระบบที่ใช้งานง่าย สามารถรองรับการตรวจสุขภาพได้อย่างครอบคลุมเช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจทางกายภาพโดยแพทย์, การตรวจทางด้าน
X-ray และอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถทำการออกบาร์โค๊ดเพื่อระบุตัวอย่างตรวจ สามารถติดตามขั้นตอนของการทำงาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในการถ่ายโอนข้อมูลได้

 

RAX Mobile Checkup 3.0 มีรายละเอียดดังนี้
Sale Force Automation
ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของงานซึ่ง ประกอบด้วย การทำ Proposal, การทำสัญญา contact, การทำราคาขาย, การจัดทำรายงานผล, การส่งผลการตรวจ สามารถจัดทำรายงานทางสถิติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้
Executive Dashboard
ระดับบริหาร หรือผู้จัดการสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างรวดเร็วเช่น รายงานยอดขาย, รายงานจำนวนลูกค้า, จำนวนโปรเจค
Onsite Management
มีระบบการจัดการหน้างานเช่น การลงทะเบียน, การรับตัวอย่างตรวจ มีระบบการออกหมายเลขบาร์โค็ดเพื่อใช้ในแต่ละตัวอย่างตรวจ และติดตามตัวอย่างตรวจ มีระบบการรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนรับตัวอย่างตรวจ และระบบการสั่งตรวจเพิ่มหน้างาน
Fully Integrated with LabServer
มีระบบถ่ายโอนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ (LabServer) และรับผลการตรวจเข้าสู่ระบบตรวจสุขภาพ
Booklet Reporting
สามารถสร้างรูปแบบการรายงานผลได้ตามต้องการ และระบบสามารถบอกสถานะของการออกรายงานผลได้ว่าครบถ้วนหรือไม่
Interpretation Result Rule
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการแปลผล เพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกรวดร็ว
Security
มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ User name และ Password และการกำหนดสิทธิการใช้งานได้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat