Blog

BCM ( Business Continuity Management )

 

helicopter_flies_over_Sendai

BCM ย่อมาจากคำว่า Business Continuity Management เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติ
เหตุการณ์วิกฤตที่คาดไม่ถึงมีโอกาสเป็นไปได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น ภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การก่อจลาจล การประท้วง ไฟไหม้ หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ตึกถล่ม หรือ การเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ หากเกิดขึ้นกับองค์กรใดแล้วนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ คือ ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางตรงก็คือ องค์กรได้รับความเสียหายจากวิกฤต หรือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้มีความสูญเสียทางธุรกิจที่เป็นรูปตัวเงินที่มีมูลค่าตามผลกระทบที่ได้รับ การหยุดชะงักของการให้บริการลูกค้า รวมทั้งอาจเกิดความสูญเสียต่อบุคคล

BCM จะช่วยทำให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการ์วิกฤตต่างๆได้อย่างมีระบบแบบแผน เป็นการลดความเสียหายให้น้อยลง หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็นกระบวนการในการบริการจัดการแบบองค์รวมซึ่งระบุถึงผลกระทบที่อาจจะเป็นภัยคุกคามแก่องค์กร และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแผนการให้สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องแม้องค์กรจะตกอยู่ในภาวะวิกฤติ
การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมและจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
-  ระบุบทบาทและความรับผิดชอบ
-  ระบุบริการ/ หน่วยฟังก์ชั่นงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ
-  การประเมินความเสี่ยงของความต่อเนื่องทางธุรกิจ
-  กำหนดเป้าหมายด้านระยะเวลาที่ใช้ในกู้ระบบ (Recovery Time Objective: RTO)
-  กำหนดกลยุทธ์
-  มีการพัฒนาแผนงาน
-  การทดสอบและประเมินแผนงาน
-  การปรับปรุงแผน

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat