Blog

RAX Checkpoint

โปรแกรมสั่งตรวจและรายงานผลแลปออนไลน์ สำหรับห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่โรงพยาบาลเครือข่ายหรือแลปเอกชน  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นเป็นหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญ มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วยจากสิ่งส่งตรวจ และนำผลตรวจไปประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ผู้รับบริการได้แก่ แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและได้ผลถูกต้อง แม่นยำจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

โปรแกรม Checkpoint พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
1. สร้างระบบเครื่อข่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กลางและโรงพยาบาลในเครือข่าย
2. ลดขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งรายการตรวจและการรับผลการตรวจระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กลางและโรงพยาบาลในเครือข่าย ทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ลดความผิดพลาดในการดำเนินงานในส่งรายการตรวจและการรับผลการตรวจระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กลางและโรงพยาบาลในเครือข่าย ทำให้การใช้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล และประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กลางและโรงพยาบาลในเครือข่าย

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat